Jesus says that he is going back to heaven to prepare a place for his disciples; and that he will come back again to take them there (John 14:1-6).. Life can be very troublesome; and if not troublesome, then tedious. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Mary’s act reflects four components of selfless devotion: (Prov. (translation: Tagalog… Our faith as Christians is built on the awareness that Jesus is the Son of the living God. 3:22) Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to You. João 16:15 Bíblia King James Atualizada Português Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. (Marcos) Mark 16:15 15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. As our Advocate - 1Jn 2:1 b. Version Information. JN 1:15 John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me. Por isso é que Eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Shall be saved - Saved from sin Matthew 1:21 and from eternal death John 5:24; John 3:36, and raised to eternal life in heaven, John 5:28; John 17:2, John 17:24. In My Father’s House —John 14:1-6. 10Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; THE OUTLINE OF. It is frequently thus translated, Mark 13:20; Matthew 24:22, Matthew 24:24, Matthew 24:31; Colossians 3:12.It refers here, doubtless, to his choosing or electing them to be apostles. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . -- This Bible is now Public Domain. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1. 24Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. 12 “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. JN 16:2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. (M att. Ang COVID-19 (coronavirus disease 2019) o sakit sa koronabirus 2019 na dating kilala bilang 2019-nCoV acute respiratory disease, ay isang nakakahawang sakit dulot ng SARS-CoV-2, isang birus na may kaugnayan sa SARS-CoV. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you.” 6Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. . We should pray for daily bread (Matt. John 16:12-15 New King James Version (NKJV). by Dr. R. L. Hymers, Jr. “The angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said, Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life” (Acts 5:19-20). 15Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 16Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . We should pray for the lost and then work to save them. John 16:12-15 begins with Jesus telling his disciples, “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now” (v. 12). 8At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: 11 # (Mark 16:19; Luke 24:51); John 13:1; (Acts 1:9; Heb. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron, noong nagsilapit sa harap ng Panginoon, at namatay; 2 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Salitain mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwina sa dakong banal, sa loob ng tabing, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban; upang siya'y huwag mamatay: … 10 And all Mine are Yours, and # John 16:15 Yours are Mine, and I am glorified in them. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: Luke. 14Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 32Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangalat, ang bawa't tao sa kanikaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong magisa: at gayon ma'y hindi ako nagiisa, sapagka't ang Ama ay sumasa akin. By revealing Him, stressed in the gospel of John - Jn 14:7-9; cf. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: 15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 Juan 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. Albert Barnes' Notes on the Whole Bible. 15 “I am the true vine, and My Father is the vinedresser.2 (A)Every branch in Me that does not bear fruit He[a]takes away; and every branchthat bears fruit He prunes, that it may bear(B)more fruit.3 (C)You are already clean because of the word which I have spoken to you.4 (D)Abide in Me, and I in you. Shall be damned - That is, condemned by God and cast off from his presence, 2 Thessalonians 1:6-9. - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Westcott/Hort - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated, La evangelio laÅ­ Johano 16:15 Esperanto, Evankeliumi Johanneksen mukaan 16:15 Finnish: Bible (1776), Giovanni 16:15 Italian: Riveduta Bible (1927), Giovanni 16:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), YOHANES 16:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Johannes 16:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Juan 16:15 Spanish: La Biblia de las Américas, Juan 16:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Juan 16:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, João 16:15 Bíblia King James Atualizada Português, От Иоанна 16:15 Russian: Synodal Translation (1876), Juan 16:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), Ǝlinjil wa n Yaxya 16:15 Tawallamat Tamajaq NT. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. The Day of Atonement Leviticus 16. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. ՍԻ 16:15 Armenian (Western): NT, Euangelioa S. Ioannen araura.  16:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 約 ç¿° 福 音 16:15 Chinese Bible: Union (Traditional), 約 ç¿° 福 音 16:15 Chinese Bible: Union (Simplified), Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics, Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics, Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics, Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. 18Sinabi nga nila, Ano nga itong sinasabi niya, Sangdali na lamang? No, God created human beings with the ability to keep the law. UW-Stout in Menomonie has plans to renov 2 John 3:3-5 LORD’S DAY 4 9 Q. What Jesus says here seems to contradict what he had just told the disciples in 15:15: “I have made known to you everything that I have heard from my Father.” … Continue reading "Commentary on John 16:12-15" 30Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinoman: dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Dios. JN 1:16 And of his fulness have all we received, and grace for grace. 1:42). John 16:15 New International Version (NIV). 13Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. JN 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. —John 17:14; James 4:4. jw2019 tl * Sa gayon, ang Sangkakristiyanuhan ay lalong naging bahagi ng sanlibutang ito —isang kasuklam-suklam na apostasya sa paningin ni Jehova. 7Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. 22At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan. THE MINISTRY OF ANGELS – A CHRISTMAS SERMON. 2:15-17; 1 John 3:17) 3. 21:13; Jas. 26Sa araw na yao'y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo'y hindi ko sinasabi, na kayo'y idadalangin ko sa Ama; 33Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. We should pray for the needy and then help them according to our abilities and opportunities. 28:18-20; Mark 16:15-16) II. John 15:1-8 I am the true vine: Sixth Sunday of Easter John 15:9-17 Love one another as I have loved you: The Ascension of the Lord Mark 16:15-20 Go into the whole world, and preach the gospel to every creature: Pentecost Sunday John 15:26-27 16:12-15 Naitala ang mga unang kaso nito sa Wuhan, kabisera ng lalawigan ng Hubei, sa Tsina noong Disyembre 2019, at mula noon ay kumalat sa buong mundo, na humantong sa … 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. They, however, provoked by the devil,2 3in willful disobedience, robbed themselves and all their descendants of these gifts.4 1 Gen. 1:31; Eph. 3:16). In Mark's gospel this occurs when Jesus calls him (Mk. 13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven. John 13:15 - Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 9Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; 23At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. MONDAY, JANUARY 25, MARK 16:15-18 (Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22; Psalm 117) KEY VERSE: "He said to them, `Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature'" (v 15). By serving as our high priest, another theme in Hebrews - He 2: 17-18; 4:14-16; 10:21-22 4. 28Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 21Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang oras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. (1 John 3:22) 1. 19Natalastas ni Jesus na sa kaniya'y ibig nilang itanong, at sa kanila'y sinabi niya, Nangagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita? 29Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo'y nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita. 15 All that belongs to the Father is mine. John 17 The High Priestly Prayer. 12Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Browse Sermons on Matthew 16:15-18. Jesus names Peter "stone" or "rock" (Greek, petros). 3:10-12) 2. 3 And 27Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. 20Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapuwa't ang sanglibutan ay magagalak: kayo'y mangalulumbay, datapuwa't ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Juan 3:16. 11Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. . (2 Thes. 1A. 25Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. Jn 1:18; 12:44-45 2. 17Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, Ano itong sinasabi niya sa atin, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita: at, Sapagka't ako'y paroroon sa Ama? 13 However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come. But doesn’t God do us an injustice by requiring in his law what we are unable to do? 1 When Jesus had spoken these words, m he lifted up his eyes to heaven, and said, "Father, n the hour has come; o glorify your Son that the Son may p glorify you, 2 since q you have given him authority over all flesh, r to give eternal life to all s whom you have given him. 31Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo? Likewise in John's account, it occurs at their first encounter (Jn. 9 “I pray for them. To put it another way, to “waste” your life on Jesus is to save your life. Text: 1 Thessalonians 4:13-18, John 14:1-3, Acts 1:10-11, Revelation 1:4-8 Focus: Jesus is coming to take us to heaven Verse: 1 Thessalonians 4:17 ". Hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. # (1 John 5:19) I do not pray for the world but for those whom You have given Me, for they are Yours. TO KNOW: This section of chapter 16 of Mark's Gospel (verses 9-20) is termed the "Longer Ending." Ye have not chosen me - The word here translated “chosen” is that from which is derived the word “elect,” and means the same thing. John 15:15 - Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin; sapagka't hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang panginoon: nguni't tinatawag ko kayong mga kaibigan; sapagka't ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. 15 At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. John 3:16 Context. He now intercedes for us a. "Look to the rock from which you were hewn." By opening the way to Him, emphasized in the book of Hebrews - He 10:19-20 3. This summary of the Gospel of John provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of John. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 5Datapuwa't ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin; at sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon? John 16 [[[[[JN 16:1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. 4:14; 9:24; 1 Pet. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Matthew 16:15-18. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. we shall always be with the Lord." August 23, 2020 Hope Lutheran Church Pastor Mary Erickson Isaiah 51:1-6; Matthew 16:13-20 The Stuff You’re Made Of Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. 6:11), then work for it.